Before and After

5קיר המדרגות לפני _DSC4279AAA copy
1לפני מטבח 1אחרי מטבח
0לפני סלון 0אחרי סלון
6לפני מטבח 6אחרי-מטבח
3הסלון לפני _DSC4250AAA copy
4פינת אוכל לפני _DSC4205AAA copy
חדר שינה 4
2לפני ח.רחצה הורים 2אחרי חדר רחצה הורים